Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Där beslutar medlemmarna om hur det ekonomiska resultatet ska användas och stämman väljer styrelse, revisorer mm.

Stämman beslutar även om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Föreningsstämman ska hållas före juni månads utgång och hålls vanligtvis i slutet av april eller början av maj.

Om en medlem vill ha ett ärende behandlat av stämman ska en motion lämnas in till styrelsen senast den 31 januari.

Extra föreningsstämma kan hållas t. ex. om styrelsen vill ha medlemmarnas godkännande för något större arbete, eller om en tiondel av medlemmarna så begär.

föreningsstämman